Tutkimukset ja palautemittaukset

Työyhteisömittaus (TOB)

Työyhteisömittaus sisältää kolme johtamisen ja kolme hyvinvoinnin indeksiä. Tämän lisäksi toteutamme asiakkaan toivomia väittämiä vakioraportin lisäksi.

Barometria mittaavat väittämät (muutos parempaan tai huonompaan suuntaan) ovat samoja kuin varsinaisen kyselyn väittämät.

Tuotamme vakioraportin tuloksista tai toteutamme sen asiakkaan toiveen mukaan. Tulokset voidaan raportoida organisaation rakenteen mukaisesti aina tiimi-/ryhmätasolle sovitun mukaisesti.

Perinteisten suorien jakaumien lisäksi raportoidaan syy seuraussuhteita, joka mahdollistaa syvällisen ymmärryksen ilmiöstä.

Onko ihminen tärkein voimavara – Jos on, niin hyödynnä kyselyn tuloksia työyhteisön toimivuuden parantamiseksi.

360 mittaukset

Johtamisen käytänteet - 360 arviointi koostuu useista tieteenaloista ja antaa kokonaisvaltaista tietoa johtamisen käytänteistä.

Arviointi antaa tietoa johtamiseen ja hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä.

Johtamisen käytänteet – 360 arviointi tulosten käsittely voidaan kytkeä myös työyhteisö-mittauksen tuloksiin, jos asiakas on käyttänyt aiemmin ko. mittausta.

Johtamisen käytänteet – 360 arviointi sisältää kuusi indeksiä. Jokainen indeksi sisältää kuusi väittämää. Tämän lisäksi toteutamme asiakkaan toivomia väittämiä vakioraportin lisäksi.

Vastaaminen tapahtuu helposti käyttämällä joko liukuasteikkoa tai perinteistä asteikkoa.

Tuotamme vakioraportin tuloksista tai toteutamme sen asiakkaan toiveen mukaan. Tulokset voidaan raportoida organisaation rakenteen mukaisesti aina tiimi-/ryhmätasolle sovitun mukaisesti.

Asiakaskyselyt ja mittaustietojen hyödyntäminen

Kyselyiden tiedot voidaan integroida osaksi muita järjestelmiä. Esimerkiksi palautemittaukset (asiakkaille kohdennetut kyselyt) voidaan suoraan automatisoida CRM- tai tikettijärjestelmästä. Kuinka tyytyväisiä asiakkaasi ovat palveluun?

Tulokset voidaan perinteisten raporttien lisäksi integroida automaattisesti asiakkaan erilaisiin näkymiin (esim. tuloskortti, esimiehen työpöytä), jolloin vastaustieto on reaaliaikaisesti käytössä.

Tiedäthän, että kerran vuodessa tehtävät mittaukset antavat kokonaiskuvan mitattavasta tilanteesta. Helppokäyttöinen ”jatkuvan palautteen” kerääminen ja tulosten näkyväksi tuominen mahdollistavat proaktiivisen toiminnan asioiden korjaamiseksi.

Raportointimenetelmät

Timanttimalli: Tehokas tapa esittää tuloksia kokonaisuuksina, vaikkapa indeksien muodossa. Sa-maan kuvioon voit laittaa vertailuryhmien tulokset, jolloin saat yhdellä silmäyksellä kokonaisnäke-myksen ryhmien välisistä eroista ja niiden suuruuksista. Tulokset ohjaavat sinua keskittymään olennaiseen, jolloin saat tuloksista enemmän irti.

Mikäli vastaaja ryhmiä on paljon, niin timanttimalli ei ole aina paras raportointimalli. Esimerkissämme on esitetty 360 -arvioinnin tulokset palkkikuviona indeksittäin roolien mukaan. Kuviosta saat käsityksen kokonaistilanteesta helposti.

Kuiluanalyysi: Mikäli haluat päästä kiinni nopeasti yksittäiseen ongelmaan, niin kuiluanalyysi on tehokas tapa siihen tarpeeseen. Järjestelmästämme saat suoraan kuiluanalyysin. Voit itse määrittää arvon minkä suhteen kuiluanalyysi tehdään tai valita aineiston keskiarvo vertailuarvoksi automaattisesti.

Analytics (Bayes’lainen tulosten simulointi): Olemme kehittäneet pitkälti automatisoidun bayes’laiseen todennäköisyyslaskentaan perustuvat analysointityökalun. Tähän analysointityökalu sisältää myös klassisen tilastotieteen menetelmät, jossa voidaan katsoa ryhmien välisiä tilastollisia eroja.

Esimerkkikuviosta voidaan havaita syy seuraussuhteet ja niiden tilastolliset erittäin merkitsevät erot. Esimerkissä muuttujassa ”Valmentaa tiimiä tulokselliseen ja tavoitteelliseen toimintaan” on vastaukset kiinnitetty ”samaa tai täysin samaa mieltä” -asteikkoon. Muissa muuttujissa nähdään valinnan vaikutus. Tuloksesta nähdään, että sillä on myönteinen vaikutus muihin muuttujiin, joka ilmaistaan bayesin todennäköisyytenä. Muutos ilmaistaan prosenttiyksikkönä alkuperäiseen tilanteeseen.

Analytics ohjelmisto ei vaadi erityisiä tietoteknisiä tai tilastotieteellisiä opintoja, sillä se hoitaa päättelyn puolestasi. Ohjelma päättelee voidaan yhteyksistä laskea P-arvoa ja valitsee oikean menetelmän automaattisesti. Huomaa! Bayes’laista todennäköisyyslaskentaa hyödynnetään kaikilla toimialoilla ja siihen voidaan yhdistää määrällisen aineiston lisäksi laadullista aineistoa.

Kysy lisää! Raportoinnit ovat tapauskohtaisesti räätälöitävissä.

Hankkeet

Toimimme hankkeissa esimerkiksi osatoteuttajan roolissa. Olemme osallisena mm. seuraavissa hankkeissa

Päättyneet tutkimus- ja kehittämishankkeet

  • Johtamis- ja työkulttuurimittariston kehittäminen ja toteutus
  • Työolobarometrimittariston kehittäminen ja toteutus johtamisen ja työhyvinvoinnin näkökulmasta
  • Tasapainotetun tuloskortin (BSC) kehittäminen ja toteutus
  • Henkilöstöjohtaminen: työn organisoinnin ja terveyden yhteys toisiinsa henkilöstön kokemana
  • Tietosuoja ja -turva tiedolla johtamisen osatekijä -tuote
  • Työhyvinvointi ja -turvallisuus EFQM -mittariston näkökulmasta -tuote

Hankkeissa voimme olla apuna hankkeen suunnittelusta toteuttamiseen asti.