Menestyvä työyhteisö -mittauksella saat kattavan profiili työyhteisön kyvykkyydestä. Mittaus tehdään helppokäyttöisellä vastausnäkymällä, joka voidaan jakaa vastaajajoukolle joko sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Kuviossa on esitetty Innovatiivisuus -indeksiä selittävät väittämät. Väittämien korrelaatiot ovat vähintään huomattavia.
Kuviossa huomataan, miten eshenkilön huolenpito vaikuttaa työntekijän mahdollisuuteen itsenäiseen toimintaan.

Mihin Menestyvä työyhteisö -mittari perustuu?

Menestyvä työyhteisö -mittarin taustalla on muun muassa Työolobarometri (TOB), joka on tieteellisesti (viimeksi 5.3.2021) ja käytännössä todistettu mittaristo. Menestyvä työyhteisö -mittari sisältää väittämiä työhyvinvoinnista, työoloista sekä johtamis- ja työkulttuurista.

Mitä asiakas hyötyy mittarin käytöstä?

Asiakas saa informaatiota työyhteisön kyvystä toimia strategian ja tavoitteiden mukaisesti. Tulokset paljastavat mahdolliset pullonkaulat toiminnassa ja niiden perusteella voidaan johtaa strategian toteutumista edistävät kehittämistoimenpiteet.
Asiakas saa dynaamiset raportit organisaatiorakenteen mukaan.

Miksi Innovatiivisuus kiinnostaa?

Innovatiivisuus on keskeinen tekijä, joka mahdollistaa kilpailukyvyn ja organisaation menestyksen. Digitalisaatio, johtamis- ja työkulttuuri ja työhyvinvointi ovat tekijöitä, jotka osaltaan mahdollistavat Innovatiivisuuden kehittymisen (esim. Aura ym. 2014; Bogers ym. 2019; Cheowsuwan 2016; Kinnunen ym. 2005; Morgan 2008; Soininen 2021).

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus toteutetaan verkkokyselynä, joka voidaan jakaa vastaajajoukolle joko sähköpostilla tai SMS-viestillä. Poikkeustapauksissa vastaaminen on myös mahdollista paperisella lomakkeella. Tutkimukseen voidaan lisätä myös asiakkaan omia väittämiä tai vapaita vastauskenttiä. Tutkimuksen yhteydessä voidaan kysyä myös mm. tasa-arvoon tai päätöksentekoon liittyviä kysymyksiä.

Tulokset

Mittauksen tulokset raportoidaan asiakkaan valitsemien raportointiryhmien perusteella, joita voi olla esimerkiksi työyksikkö, tiimi, esihenkilö tai muut raporttiryhmät. Lisäksi aineistosta tehdään perinteisten raporttien lisäksi tutkimus Bayes -työkalulla, jolla voidaan osoittaa indeksien ja väittämien keskinäiset yhteydet ja vaikutukset (ks. kuvio).

Tulosten pohjalta voidaan myös laatia selkeät kehittämistoimenpiteet ja toimintamallit asiakkaalle.

Ota yhteyttä, niin voimme keskustella lisää mm.

  • Räätälöinnin mahdollisuus
  • Vastaamisen prosessi
  • Raportointi ja tulkinta
  • Jatkotoimenpiteet