Kokonaisarkkitehtuuri

Kokonaisarkkitehtuurityössä voimme olle mukana järjestelmien kuvauksessa ja mallinnuksessa.

Johtamisjärjestelmän kuvaus ja suunnittelu

Kartoitamme nykyisen johtamisjärjestelmä ja autamme arvioimaan sen kehittämistarpeiden tunnistamisessa. Kehittämisen painopisteet voivat olla esim. tiedolla johtamisessa, laatujohtamisessa (esim. ISO 9001, TQM, EFQM), turvallisuudessa, LEAN-toiminnassa tai näiden yhdistelmänä syntyvistä tarpeista. Kartoitusten ja kuvausten perusteella olevat tiedot auttavat suunnittelemaan toimintaan soveltuvan järjestelmän sekä laatimaan tiedolla johtamisen Roadmapin.

Johtamisjärjestelmän tarvitsemat tiedot ja tiedontuotannon vaiheet käydään läpi konkreettisesti. Näin ollen varmistetaan se, että tiedon tarvitsijoilla on käytössään oikea tieto, oikeaan aikaan ja oikeassa muodossa.

Otamme huomioon kokonaisarkkitehtuurin (toiminta-, tieto-, tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuuri) yhdenmukaisen kehittämisen. Lähtökohtana voidaan käyttää esim. TOGAF 9.1 tai JHS 179 –viitekehyksiä.

Prosessikuvaukset

Käymme läpi työpajamenetelmällä nykyiset prosessikuvaukset ja määritämme yhdessä strategialähtöisesti tulevien tarpeiden mukaiset muutokset prosessikuvauksiin. Prosessikuvausten avulla toteutamme arvontuotannon analyysin, joka mahdollistaa hukan ja päällekkäisten/turhien toimintojen poistamisen tai automatisoinnin teknologian avulla.

Huomioimme myös tietovirrat, käsitteet ja tietojärjestelmät osana prosessikuvauksia. Toimintatapa helpottaa tietojärjestelmien ja toiminnan vuorovaikutuksen ymmärtämistä samassa kuvauksessa.

pk

Tieto- ja käsitemallinnukset

Onko toiminnassanne useita käsitteitä samoista asioista? Yhdenmukainen käsitteistö selkeyttää toiminta-arkkitehtuurin suunnittelua. Autamme toteuttamaan käsitemäärittelyt ja –mallinnukset toiminnan kehittämiseksi.

Tietomallinnus mahdollistaa ohjelmistojen ja tietovarastoinnin kehittämisen liiketoimintalähtöisesti järjestelmälähtöisen näkökulman sijaan. Käymme asiantuntijoidenne kanssa läpi tietomallinnukset ydintiedoista keskeisiin liiketoimintatapahtumatietoihin ja mallinnamme ne loogisiksi kokonaisuuksiksi.

pk

Tietojärjestelmäkartoitukset ja kuvaukset

Organisaatiossa saatettu kuvata toimintaprosessit virtaviivaisiksi, osasto- ja hierarkiarajat puhkoviksi toimintaketjuiksi, mutta tietojärjestelmät voivat aiheuttaa kitkaa toimintojen virtaviivaistamisen näkökulmasta. Monesti järjestelmissä on otettu huomioon pelkästään yhden toiminnon suorittaminen, jonka jälkeen järjestelmä vaihtuu taas toiseksi. Monesti toivotaan, että järjestelmät keskustelisivat keskenään.

Kattavalla toiminta-arkkitehtuuriin perustuvalla järjestelmäkartoituksella voidaan edellä mainitut asiat saattaa näkyviksi. Tietojärjestelmäkartoitus auttaa yritystä saamaan irti hyödyt jo investoiduista järjestelmähankinnoista tai se voi toimia pohjana uusien järjestelmien vaatimusmäärittelyyn.

Tietojärjestelmäarkkitehtuuri