TIEDOLLA JOHTAMINEN - ASIAKASPALAUTE

Laadullinen menetelmä lisäarvoa tuottavana tekijänä: "kuumemittarin" hyödyntäminen kerättäessä asiakaspalautetta.

Tausta

Tässä blogissa käsitellään laadullista menetelmää lisäarvoa tuottavana tekijänä tilastolliselle datalle esimerkkitapauksena opiskelijoiden eroamisen syyt. Opiskelijoiden eroaminen suun-nitellusta koulutuksesta saattaa aiheuttaa opiskelijoille itselleen toimenpiteitä elämäntilan-teen normalisoimiseksi, sekä sen lisäksi siitä aiheutuu kustannuksia yhteiskunnalle sekä kou-lutuksen järjestäjälle ja toimintatuottojen vähenemistä suunnitellusta.

Opiskelijoiden eroamisen syyt luokitellaan kahdeksaan luokkaan, jotka ovat 1) ei tiedossa, 2) katsottu eronneeksi/opiskeluoikeus päättynyt, 3) siirtynyt muuhun koulutukseen tai tukipalve-luihin, 4) opiskelijan kuolema, 5) henkilökohtaiset syyt, 6) siirtynyt oppilaitoksen sisällä, 7) siirtynyt työelämään ja 8) muu syy (OPH; raportit ja selvitykset 2018:2) 

Luokittelu on sinällään hyvä, mutta se ei kerro kuitenkaan todellista eroamisen syytä eikä sitä, millä toimenpiteillä koulutuksen järjestäjä olisi voinut estää opiskelijoiden eroamisen?

Toteutus

Toteutimme tutkimuksen, jossa tutkittiin opiskelijoiden eroamisen todellisia syitä. Tutkimuk-sen tavoitteena oli saada syvällisempi ymmärrys ilmiöstä, joka mahdollisesti ohjaa koulutuk-sen järjestäjää tekemään syvällisemmän tiedon perusteella korjaavia toimenpiteitä omaan toimintaansa. Korjaavat toimenpiteet ovat strategisia ja/tai toiminnallisia toimenpiteitä.

Tutkimus kohdistettiin 220 opiskelijalle, jotka olivat eronneet hyväksytystä koulutuksestaan. Tutkimusaineisto rajattiin vuoden 2018 aineistoon. Tutkimus toteutettiin maaliskuussa 2019. Tutkimusmenetelmäksi valittiin puhelinhaastattelu ekonomisista syistä. Puhelinhaastattelu on nopea ja kohtuullisen halpa tapa saada lisäymmärrys tutkittavasta ilmiöstä. Puhelinhaas-tattelun heikkoutena voidaan pitää vastausprosentin pienuutta. Tässä tapauksessa vastaus-prosentti oli yli 50. 

Tulokset

Tutkimuksen tulosten mukaan vastaajista joka viides (20 %) koki, että koulutuksen järjestäjä olisi voinut olla aktiivisempi toimenpiteissään estää opiskelijan eroaminen. Eronneista 10 % olisi halukas jatkamaan, mikäli opetusjärjestelyt ja tutkintoajan jatkaminen olisi mahdollista.

Terveydellisistä syistä eronneista opiskelijoista osa jo opiskelee toisella alalla ja osa harkit-see koulutuksen jatkamista, kun terveydentila sen sallii.

Kirjatut eroamisen syyt ja haastattelussa esille tulleiden eroamisen syyt poikkesivat koulu-tusalojen välillä.

TCDAnalyticsillä (Bayes-mallinnus) tehdyt mallinnukset tuottivat selkeitä yhteyksiä eroami-sen juurisyihin haastatteluaineistosta.

Tiivistetyt johtopäätökset

Puhelinhaastattelututkimuksen perusteella voidaan todeta, että eronneiden todellisiin syihin kannattaa kiinnittää huomiota opiskelijan itsensä, koulutuksenjärjestäjän ja kansantaloudelli-sistakin näkökulmista.

Jatkuva haku ja yksilölliset polut suorittaa tutkinto johtavat väistämättä siihen, että tarvitaan yhtäältä joustavuutta koulutuksen järjestämiseksi laadusta tinkimättä, ja toisaalta opiskeluun opiskelijoiden liittyvät haasteet kasvavat samalla (esimerkiksi ohjauksen osalta). Modulointi ja niiden synkronointi siten, että opiskelija voi suorittaa opintonsa määräajassa, ei ole eikä saa olla riippuvainen opintojen aloittamishetkestä eikä toteuttamistavasta.

Raportointi eronneista ja eroamisen syistä antaa tietenkin arvokasta tietoa. Tulokset kuiten-kin vahvistivat olettamustamme siitä, että voimme ennakoivalla toiminnalla vähentää opis-kelijoiden eroamisen määrää. Tuote, jolla kerätään tietoa opiskelijoilta kohdennetuilla ”kuumemittari” kysymyksillä opintojen eri vaiheessa, paljastaa opiskelijoiden mahdolliset eroamisen riskit. Kyselyihin on nopea vastata ja siten palautetta voidaan kysellä opiskelijoilta tarpeen mukaan. Palauteinformaatio voidaan ohjata sovitun mukaisesti tiedon käyttäjille aina vastuuopettajasta johtoryhmälle. Esimerkiksi opiskelupaikkakunnalle muuttaneille opis-kelijoille voidaan ohjata asumiseen liittyviä tarkennettuja kysymyksiä tilanteen mukaan. Tie-don keräämisen ja raportoinnin prosessi voidaan automatisoida ja se luo osaltaan ketteryyttä tiedolla johtamisen parhaisiin käytäntöihin.

Tämä on jatkoa teemasta palautteen merkitys työyhteisössä https://tcdcon.com/blog/viewblog/7

TCD:n uusi tuote julkaistaan 2019 toukokuun aikana.

TCD:n team!

Takaisin blogiin

Jukka Soininen

Jukka Soininen

jukka.soininen@tcdcon.com
+358 45 256 5908

27.3.2019