IT-johtaminen – Liiketoiminta – Strategiatyö

Tutkimusten mukaan IT:n ottaminen mukaan strategiatyöhön tuo uudenlaisia näkökulmia liiketoiminta-ajatteluun.

Elinkeinoministerin asettaman työryhmän raportissa (2013) todetaan, että ”Suomen taloudellinen kasvu syntyy työmäärän lisäyksestä, uusista investoinneista ja yritysten sekä julkisen sektorin kyvystä hyödyntää teknologiaa. Tieto- ja viestintäteknologia on merkittävin yksittäinen teknologia, jonka varaan kasvun ja tuottavuuden parantamisen voi rakentaa”.

Useissa informaatioteknologiaa koskevissa tutkimuksissa nostetaan esille IT:n roolia kehitettäessä yrityksen tai organisaation liiketoimintaa sen jokaisella osa-alueella. IT:n rooli nähdään siten yhtenä keskeisenä strategisena voimavarana strategiatyössä, ei ainoastaan toteuttavana tekijänä.

Esimerkiksi Consolin (2012) tekemässä tutkimuksessa havaittiin, että IT:n vaikutukset yritysten/organisaatioiden toimintaan luokiteltuna neljään osa kokonaisuuteen olivat (kuvio 1.)

1.png

Mikäli IT halutaan nähdä strategisena voimavarana ja IT:n tuomat hyödyt hyväksytään, niin miten se on huomioitu strategiatyössä? Muutama huomio taustaksi tiivistetysti:

  • Todennäköisesti ilman IT:tä ja sen tuottamia palveluja ei liiketoiminta voi toimia tai toiminta ei ole tehokasta. 
  • Miten IT:tä ja sen resursseja voidaan hyödyntää strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi? Miten IT:n johto on mukana muotoilemassa tavoitteita? 
  • Johdon ja erityisesti liiketoiminnan tarpeet ovat usein nopea tempoisia. Väärin perustein valittu tietojärjestelmäarkkitehtuuri ei välttämättä mukaudu uusin tarpeisiin riittävän nopeasti.
  • Kehityksen ennakoinnin ja osaamisen kasvattamisen kautta IT:n kyvykkyyksiä voidaan pitää yllä ja varmistaa tarvittava muuntumiskyky liiketoiminnan tarpeiden mukaan.

Jo 2000-luvun alkupuolella Van Grembergen ym. (2003) muotoilivat strategisen tuloskortin IT-johtamisen näkökulmasta, jolla pyritään vaikuttamaan yrityksen/organisaation liiketoimintaan ja sen kehittymiseen. Kuviossa 2 mukailtuna IT:n BSC (emt.)

2.png

Tutkimusten mukaan IT:n ottaminen mukaan strategiatyöhön tuo uudenlaisia näkökulmia liiketoiminta-ajatteluun. Tämä kuitenkin edellyttää, että IT-johdolla on ymmärrys liiketoiminnasta ja sen lainalaisuuksista. Myös henkilöstön osaamisesta on huolehdittava, kun uusia informaatioteknologiaan perustuvia toimintamalleja tuodaan prosesseihin, mikäli halutaan tuottavuuden ja tehokkuuden kasvua.

HALUATKO KUULLA LISÄÄ AJATUKSISTAMME?

Ota yhteyttä, niin mietitään IT:n mahdollisuuksia kehittää toimintaanne teidän organisaatiossanne.

Takaisin blogiin

Jukka Soininen

Jukka Soininen

jukka.soininen@tcdcon.com
+358 45 256 5908

30.7.2018